Đào Trọng Việt Member Bạn bè
Chữ ký cá nhân của djvietjipbo

FB: Đào Trọng Việt

https://www.facebook.com/viett.viett.1

Bạn của djvietjipbo
Comment trên FB